Úvod » Velkoobchodní podmínky

Velkoobchodní podmínky

 

 

Velkoobchodní podmínky společnosti AMETALTOP s.r.o.

 

Ochrana osobních údajů:

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje svěřené Kupujícím jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím. Nebudou nijak zveřejněny či poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí objednaného zboží.

 

Objednávky a distribuce:

Objednávky zboží přijímáme pouze písemnou formou, e-mailem nebo pomocí objednávkového systému na www.amtop.cz. Do objednávkového systému musíte být přihlášení. Na základě přihlášení Vám systém načte Vaši velkoobchodní cenu.

 

Odběr a přejímka zboží:

Kupující je povinen provést po převzetí zboží neprodleně řádnou přejímku a zkontrolovat druh, množství 
a jakost zboží. Na pozdější reklamace na neúplné dodávky nebude brán zřetel.V případě odmítnutí dodávky a vrácení do skladu prodávajícího, může prodávající uplatnit na kupujícím nárok na náhradu nákladů spojených s tímto odmítnutím.

 

Vady zboží:

Reklamace vad zjevných, druhu a množství zjištěných kupujícím při kontrole zboží, je kupující povinen oznámit telefonicky. Reklamace dodavatel přijímá nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky.
Z odpovědnosti za vady zboží vznikají kupujícímu tyto nároky:

a) odstranění vad opravou, jsou li vady opravitelné
b) odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího zboží
c) poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny.

Kupující je povinen vrátit reklamované zboží prodávajícímu, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak,
a to ve stavu v jakém bylo dodáno. Za nevrácené zboží náleží prodávajícímu náhrada ve výši sjednané kupní ceny. Nároky z vad je třeba konkrétně uplatnit přímo v reklamaci. Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího dodatečně měnit.
Z reklamace jakosti jsou vyloučeny vady, které vznikly po přechodu nebezpečí škody na kupujícího,
pokud ke škodě došlo vlivem kupujícího, třetí osoby nebo nahodilou událostí.

 

Nabytí vlastnictví:

Zboží zůstává majetkem firmy AMETALTOP s.r.o. až do jeho úplného zaplacení kupujícím.

 

Dodací podmínky:

Ceny uvedené v ceníku prodávajícího nezahrnují přepravné ke kupujícímu v případě že není dohodnuto jinak.

 

Platební podmínky:

Kupujícímu bude fakturována kupní cena.
Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu v termínu splatnosti uvedeném v hlavičce faktury.
Prodávající se může dohodnout s kupujícím na výši zálohy.Platby:

a) v hotovosti při osobním odběru ve skladech AMETALTOP s.r.o.
b) na dobírku (hotovost převezme řidič přepravní společnosti, která zboží doručuje)
c) zálohovou fakturou (po objednání zboží Vám vystavíme zálohovou fakturu. Ihned po připsání fakturované částky na náš účet zboží expedujeme)
d) bankovním převodem se splatností (tento typ platby lze nastavit na základě prověření kupujícího. Za nedodržení splatnosti je účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení).

V případě nedodržení termínu splatnosti Vám budou e-mailem zaslány celkem tři upomínky. Po třetí upomínce je celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.

 

Slevy:

Velkoobchodní ceny budou kupujícímu nastaveny po vyplnění registračního formuláře a autorizaci administrátorem.

 

Reklamace:

Reklamace se uplatňují v místě k tomu určeném Prodávajícím. Výjimku může udělit Prodávající na základě domluvy s Kupujícím (písemně, telefonicky, e-mailem) s přihlédnutím k okolnostem a překážkám na straně Kupujícího (např. dostupnost). 
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu. 
Kupující musí vadné zboží zaslat na adresu určenou Prodávajícím. Zásilka musí být označena viditelně "Reklamace" a obsahovat: reklamované zboží (vč. kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu (záruční list), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefonní číslo). Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí Prodávající. 
V případě neoprávněné reklamace (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.) bude Kupujícímu účtován poplatek za lokalizaci a opravu závady a zboží bude na náklady Kupujícího zasláno na jeho adresu. Kupující je povinen toto uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
V případě uplatňování reklamace na rozbité zboží vlivem nešetrné přepravy, je potřeba vše vypsat do přepravního protokolu přepravce. Pokud budete uplatňovat reklamaci na rozbité zboží vlivem přepravy bez jakéhokoli sepsání věci s řidičem, nebude taková reklamace uznána.


NzBlYzdl